Dissipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment. - Jim Rohn"

'n Bepaalde Gedragskode is daargestel vir leerders en personeel en word as volg opgesom:

  • Daar word van elke leerder verwag om te konformeer aan die gedragskode wat deur hulle onderteken word.

  • Leerders en ouers ontvang 'n uiteensetting van die versillende kategorie oortredings.

  • Indien 'n leerder hom/haarself skuldig maak aan growwe kategorie oortredings, word dit onmiddelik na die Ouerkommitee verwys.

  • Hantering van ander oortredings:

       – Indien 'n leerder 3 vak oortredings ontvang, kry hy/sy detensie

       – Indien 'n leerder 3 detensies ontvang, kry hy/sy 'n onderwyserdissiplinêr

       – Indien 'n leerder dan 'n vierde detensie kry, word dit verwys na die Ouerkommitee