Algemeen

 

 • Kontinue assessering is aan die orde van die dag, dus word daar gereeld toetsies geskryf. Indien die leerder om die een of ander rede daardie toets mis, moet hy/sy ʼn alternatiewe reëling met die betrokke onderwyser tref om dit te skryf.

 

 • Graad 8-11: Aan die einde van die tweede en vierde kwartaal word formele eksamens geskryf. Graad 12: Skryf eksamen aan die einde van die tweede kwartaal, asook ‘n rekord eksamen in die derde kwartaal, voor die finale eksamen in die vierde kwartaal.

 

 • Indien die onderwyser sou merk dat daar agterstallige werk is of inhoude wat meer individuele aandag nodig het, behou sy die reg om die leerder langer te hou gedurende pouse of te versoek om bepaalde middae by die skool te bly. Die ouers sal egter vroegtydig daarvan verwittig word.

 

 • Skoolure: Daagliks vanaf 7:45 en sluit 13:30. Vrydae sluit die skool om 13:00

 

 • Skoolgelde: Skoolgeld is vir 12 maande van die jaar betaalbaar. Handboeke kan by die skool gekoop word. ‘n Kwartaallikse fooi word vir die praktiese van die vak Verbruikerstudie (vanaf Graad 10-12) gehef. Sien bepaalde jaarlikse kontrak tussen ouer en skool (by kantoor beskikbaar) vir skoolgelde betaalbaar.

 

 • Afwesighede: Die ouers moet die skool die oggend van afwesigheid telefonies in kennis stel. Afwesighede tydens geskeduleerde toetse ek eksamens moet met ‘n mediese sertifikaat bevestig word.

 

 • Terreinverlating: U word versoek om slegs in uitsonderlike, dringende gevalle mediese en ander afsprake gedurende skoolure te reël. Indien dit wel moet gebeur, moet ‘n brief aan die skool gerig word. So ‘n leerder moet deur die ouer/voog by die skool kom haal word. Geen leerder mag die skoolterrein verlaat sonder die skriftelike of telefoniese toestemming van die ouers nie.

Kommunikasie Kanale

Die volgende wyse van kommunikasie en kontakbesoeke vind by Duo Edu plaas:

 

 • Communicator: Alle belangrike toetse/take/eksamen datums word daarop geplaas. Alle belangrike gebeure/ toere/ uitstappies/ sport ens. Word ook deur middel van die communicator gekommunikeer

 • Besoek gerus ook ons Facebook-blad.

 • Omsendskrywes: Alle belangrike inligting word deur middel van omsendskrywes gerig

 • Oueraande: Tweede kwartaal vir alle Graad 8 ouers en genooide Gr 9-12 ouers.

 • Vergaderings met ouers vind plaas na gelang van ‘n behoefte vanaf die ouers of vanaf die skool.

 • SMS – stelsel: daar word op ‘n gereelde basis belangrike inligting na die ouers gestuur d.m.v ‘n sms.

 • Alle afsprake kan deur die kantoor of direk met die betrokke onderwyser gemaak word.